Obchodné podmienky

Rešpektujeme prianie a práva zákazníkov a prevádzkujeme tento obchod v súlade s platnou legislatívou. U nás nakupujete BEZPEČNE a BEZ RIZIKA.


Podľa zákona garantujeme vrátenie peňazí a zaručujeme ochranu osobných údajov registrovaných zákazníkov.

1) SPOLOČNOSŤ

VARIOfun, s.r.o.

Matuškova 398/8
04011 Košice
tel: +421 904 629 299

IČ DPH: SK2022849609
IČO: 51831724
DIČ: 2120806941

č.ú. 2947091709/1100 v Tatrabanke a.s.
IBAN: SK9411000000002947091709

info@variofun.sk

 

Obchodné podmienky sú platné po dobu vydania nových obchodných podmienok.

2) OBJEDNÁVKA

Kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie mailom, alebo telefonicky, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému, nie je potvrdenie objednávky). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany pokiaľ nedôjde k porušeniu zmluvných podmienok v dobe potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považuje najmä obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

3) STORNO OBJEDNÁVKY Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky len v prípade, že predávajúci nesplní zmluvné podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu, ktorá vznikla týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody iba v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktorú bolo nutné na prianie zákazníka zaobstarať, alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo k vynaloženiu preukázateľných nákladov, ako zbytočná doprava atď.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

a) tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody na ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť, alebo celu čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, alebo adresu v najkratšom možnom termíne (najneskôr však do 10 pracovných dní).

4) ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY (ZÁSIELKOVÝ OBCHOD)

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár:Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. (https://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).
 3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane hodnoty za najlacnejšie bežný spôsob doručenia ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 6. Toto právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona neuplatňuje napríklad pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti, taktiež pre predaj novín, časopisov, periodickej tlače, kníh a na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo aj na tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov..
 7. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru má spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v bežnej predajni, čo prezumuje povinnosť vrátenia tovaru s originálnym obalom, visačkami a podobne.
 8. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

5) DODACIE PODMIENKY

Dodávku predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, obvykle do 3–5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia doba dlhšia, po dohovore s kupujúcim.Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku.Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu a hodnoty tovaru.Konkrétny spôsob dodania si zvolí zákazník, aktuálny cenník je uvedený na internete v sekcii objednávka. Spolu s tovarom vždy zasielame i daňový doklad.

6) DODATOČNÉ ZMENY V ÚDAJOCH

Zmeny vo fakturačných údajoch po expedícii zásielky sú spoplatnené čiastkou 10,- EUR za zmenu. Sadzba sa najmä týka dodatočnej zmeny nákupu z fyzickej osoby na osobu právnicku. S fyzickou osobou obchodujeme na základe občianskeho zákonníka, zatiaľ čo s právnickou osobou podľa obchodného zákonníka.

7) ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBU TOVARU A ZÁRUKA

Súčasťou obchodných podmienok sú reklamačné podmienky, ktoré sú v plnom znení v sekcii YÁRUKY A SERVIS.

8) OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme vedieť niektoré vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím a nebudú nikdy poskytnuté žiadnemu tretiemu subjektu. Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch vo vyššie stanovených podmienok.Registrácia zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety, vyplnením objednávky, alebo otázky a ďalších iných foriem zdieľaných osobných údajov, automaticky súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode mailom, alebo telefonicky. Pokiaľ si nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerem). Len v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s údajmi.

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa .
 4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
 5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám na základe prijatých bezpečnostných opatrení.

 

9) PREDAJ A PLATBA ZA TOVAR

Predávajúci je majiteľom tovaru a predáva ho kupujúcemu (zákazníkovi). Tovar je majetkom predávajúceho po dobu úplného zaplatenia ceny tovaru. Uhradenie plnej čiastky je prevedené buď osobne na prevádzke predávajúceho, dobierkou v mieste predania tovaru (resp. zásielkovou službou, s ktorou máme uzatvorenú zmluvu), alebo bankovým prevodom na č.ú. 2627771430/1100 v Tatrabanke a.s. a to tak, že na účet predávajúceho musí byť pripísaná plná cena tovaru po odčítaní bankových a iných poplatkov.

10) ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Tieto Obchodné podmienky sú platné pre všetky obchodné prípady uzatvárané medzi spoločnosťou Vario s.r.o. a kupujúcim. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba rovnako ako osoba právnicka. Právne vzťahy oboch zmluvných strán, ktoré vznikli na základe uzavretej objednávky sa riadia v prípade fyzickej osoby ustanoveným občianskym zákonníkom, v prípade právnickej osoby obchodným zákonníkom.V závislosti na zmene príslušných právnych noriem, ako aj obchodnej politiky spoločnosti, si spoločnosť Vario s.r.o., vyhradzuje právo Obchodné podmienky meniť. Túto zmenu a jej účinnosť spoločnosť vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach www.variofun.sk 


NÁKUP A DORUČENIE

Chcete mať svoj tovar doma čo najskôr?

Tovar doručujeme do 24hod./ prac. dní! Doprava UPS!

 1. Vložte produkt(y) do košíka vložte do košíka tlačítkom „Kúpiť“. ...
 2. ...sa prihláste, alebo uveďte údaje pre zaslanie tovaru
 3. Všetko skontrolujte, odošlite a zaplatte do 24hod. od prijatia platby dní je tovar Váš!

Objednať si ho môžete aj telefonicky na tel.čísle: +421 (0) 904 629 299

Platba prevodom aj v prípade osobného odberu v sídle firmy.

Ako nakupovať?

 1. Vyberte si požadovaný počet kusov a vložte do košíka tlačítkom „Kúpiť“.
 2. Po kontrole počtu produktov pokračujte tlačítkom „Objednať“. Systém vám ponúkne možnosti:
 3. Ak nakupujete u nás po prvýkrát, zadajte dôležité údaje (tlačítko „Pokračovať“). Potom sa prihláste.
 4. Podľa inštrukcií pokračujte v kontrole údajov o doručení a fakturácii k dokončeniu objednávky.
 5. Úspešnosť registrácie i nákupu vám potvrdia automatické maily. Blahoželáme a ďakujeme!

DORUČENIE TOVARU:

 • Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, tovar obdržíte do 4 pracovných dní (Slov. pošta) v celej SR.

Váš tovar je pri preprave poistený. V prípade poškodenia, alebo straty, odošleme ihneď nový.
ZÁRUKY A SERVIS

Záručné podmienky:

Prístroje spĺňajú zákonom stanovené normy. Na prístroj je poskytnutá záruka po dobu 24 mesiacov od jeho zakúpenia, resp. prevzatia. Zaručná oprava bude vybavená do 30dní, ak dovtedy nebude vybavená považuje sa za opodstatnenú. Záruka sa vzťahuje na zjavné výrobné chyby a nefunkčné súčasti. Záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia spôsobené nevhodným používaním, preťažovaním prístroja, na rozbitie, alebo narušenie prístroja nevhodnou a neopatrnou manipuláciou, alebo použitím neprimeranej sily a na opotrebovanie prístroja bežným používaním a čistením.

ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY TOVARU A ZÁRUKA

• Kupujúci je povinný skontrolovať tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, akýkoľvek tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava, alebo dodaný nový výrobok. Podpísaním prepravného listu kupujúcim, kupujúci súhlasí s jeho prevzatím a potvrdí, že dorazilo nepoškodené na určené miesto. Na neskoršiu reklamáciu spôsobenú vinnou dopravy nemožno brať ohľad a bude zamietnutá.

• Reklamácia mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo akiste pri prevzatí zásielky, je nutné reklamovať naliehavo po odhalení, tj. najneskôr do 3 dní. Neskoršiu reklamáciu mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať z dôvodu vypršania poistnej doby prepravnej spoločnosti. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. V prípade nesprávneho používania nesie zodpovednosť kupujúci.

• Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie veci (alebo dielov) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku nemožno teda považovať za chybu a nedá sa ani reklamovať.

• Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok na účel podnikania, alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca tovaru do SR. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená pre koncových zákazníkov, nie pre firmy (nákup na IČO).

• V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluvy, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo opravou; ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru, alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru v rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví behom šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci, alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. dojednanie nápravy a to

 • bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy
 • primeraným znížením kúpnej ceny
 • náhradným dodaním tovaru
 • odstúpením od zmluvy

• Najprv môže spotrebiteľ požadovať u predávajúceho bezplatnú opravu, alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak je to vzhľadom k povahe chyby neúmerné. O tom, či je chyba úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko a to formou písomného posúdenia tejto chyby. V tomto prípade bude tovar vymenený za rovnaký kus, prípadne vrátená už zaplatená čiastka späť.

• Práva zodpovednosti za chyby sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Ak je však v záručnom liste uvedená iná chyba určená k oprave, ktorá je v mieste predávajúceho, alebo v mieste pre kupujúceho bližším, uplatní kupujúci právo na opravu v spoločnosti určenej k prevedeniu záručnej opravy. V prípade, že nie je možné zaistiť opravu týmto spôsobom, zaistí opravu predávajúci.

• Pre odstránenie záručnej a pozáručnej opravy je servis oprávnený použiť nové diely, alebo repasované diely s vlastnosťami nových dielov.


 

DOZORUJÚCI ORGÁN:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.:  055/6220 781 055/6220 781
fax č.: 055/ 6224 547
e-mail: ke@soi.sk